สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน
Technical Coach และ Software Craftsman ที่สยามชำนาญกิจ

เวิร์คชอป
  • Microservices: Design รุ่นที่ 9
  • Microservices: Development and Deployment รุ่นที่ 9