ณัฐนันท์ ฉันทานุรักษ์
Lead Software Engineer, แอปพลิเคชั่น Learn Anywhere

  • Lead Software Engineer, แอปพลิเคชั่น Learn Anywhere
  • ผู้ชนะโครงการ LINE HACK 2020 (General Public)
  • Engineering Manager ที่ Skooldio
  • อดีต Senior Data Engineer ที่ Agoda
เวิร์คชอป
  • Ionic React Fundamentals รุ่นที่ 3
  • Ionic React Fundamentals รุ่นที่ 3 (สำหรับผู้ที่สามารถใช้ React)