Online Course

SQL for Data Analytics

เขียน SQL เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
2,990.00
บาท
6-8 ชั่วโมง
แบบฝึกหัดในรูปแบบ live coding กว่า 70 แบบฝึกหัด
ระดับพื้นฐาน