ONLINECOURSE.HEADER

Exploratory Data Analysis with Excel

ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel แล้วหา Insights เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ปัง
2,990.00
บาท
4.7

SECTION_TITLE.OVERVIEW


Microsoft Excel ทำอะไรได้มากกว่าการเก็บข้อมูลตาราง

การใช้งาน Microsoft Excel มักจะถูกเข้าใจเพียงว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานเอกสารที่ต้องเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง แต่จริง ๆ แล้ว Excel มี Functions ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหา Insights หรือไอเดียใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจได้ รวมถึงสามารถทำ Data Visualization เบื้องต้น เพื่อการตัดสินใจ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คอร์สนี้จะสอนคุณตั้งแต่พื้นฐานการใช้ Excel เบื้องต้นจนถึงระดับใช้งานได้จริง

Exploratory Data Analysis (EDA) คืออะไร?

กระบวนการ EDA คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ กระบวนการนี้รวมถึง การจัดระเบียบข้อมูล การสรุป และการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น (Data Visualization) และการหา Insights ที่น่าสนใจจาก Data เพื่อให้คุณสามารถนำไปเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนคุณ และองค์กรสู่การเป็น Data-driven organization อย่างเต็มตัวการที่องค์กรจะเป็น Data Driven Organization ได้นั้น ทุกคนในองค์กรจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจต่อยอดงานของตนเองได้ เพื่อให้ทีม และองค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันสูงสุด

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ผ่าน Quiz และ Project

ในระหว่างเรียน คุณจะได้ฝึกจริง ลงมือทำจริง เพื่อย้ำความเข้าใจ และเมื่อจบในแต่ละบทเรียน คุณจะได้ทบทวนหัวข้อนั้น ๆ ผ่าน Quiz ในระบบ Skooldio Classroom เมื่อจบคอร์สผู้เรียนจะได้ลงมือทำโปรเจกต์ที่ใช้ข้อมูลจริงจาก Facebook Page ที่เป็นที่รู้จัก เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์สิ่งที่เรียนมาทั้งหมด และได้มุมมองใหม่ๆ ในการนำไปปรับใช้กับสายงานของตนเองอีกด้วย
ในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Impact ทางธุรกิจด้วยกระบวนการ Data Analysis บน Excelครบทุกเรื่องที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูล (Exploratory Data Analysis) ผ่านการลงมือทำจริง คุณจะได้เรียนตั้งแต่

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การนำข้อมูลมาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของโลก
 • พื้นฐานสถิติ (Descriptive Statistics) อย่างครบถ้วน เพื่อหา Insight จากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • การจัดการกับข้อมูล (Data Transformation) หรือการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) ด้วย Logical functions, Text functions, Date & Time functions, Lookup & Reference functions
 • การคำนวนเบื้องต้นด้วยชุดคำสั่ง Mathematical & Statistical functions
 • การคำนวณโดยใช้ข้อมูลหลายตัวด้วยชุดคำสั่ง Array Formula
 • วิธีสร้าง Pivot Table เพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล หรือการทำ Data Analysis ได้อย่างง่ายดาย
 • ตลอดจนการสร้างกราฟต่างๆ พร้อมวิธีการสื่อสารข้อมูลด้วยกราฟอย่างถูกวิธี (Data Visualization)

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่กำลังมองหาทักษะด้าน Data เพื่อนำข้อมูลมาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยไอเดียใหม่ๆ
 • เจ้าของกิจการขนาดเล็ก Startup หรือ SME ที่กำลังมองหาเครื่องมือง่ายๆ ในการจัดการกับข้อมูลของธุรกิจ
 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • Marketer, Sale, Business Function ที่ต้องการเริ่มต้นใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • Product Manager, Business Analyst, IT ที่ต้องการจัดการข้อมูลง่ายๆ โดยต้องการใช้ Microsoft Excel ช่วยในการจัดการกับงานของตน

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 • เรียนรู้และสร้างความเข้าใจ สร้างความคุ้นชินกับข้อมูล ตลอดจนตัวอย่างการนำไปใช้
 • พื้นฐานสถิติ (Descriptive Statistics) อย่างครบถ้วน เพื่อหา Insight จากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • ทำ Data Transformation หรือการจัดการกับข้อมูลแต่ละประเภท ได้ด้วยตัวเอง
 • หา Insight จากข้อมูลที่มี (Internal Data) และสามารถดึงข้อมูลง่ายๆ จากภายนอกได้ (External Data)
 • Visualize ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำไปเสนอบุคคลอื่นหรือช่วยในการสำรวจข้อมูลได้ (Exploring Data)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระหว่างเรียนคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอกว่า 90 บทเรียน และได้ลงมือทำกว่า 40 แบบฝึกหัดและโปรเจกต์จริง

 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • สอบถามทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดการเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ++Facebook ของ Skooldio++
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ hello@skooldio.com

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Why EDA?

3:48

Data Visualization

3:57

Iterative Process

2:12

Case Study: Problem

0:43

Case Study: Hypothesis Formulation

2:59

Case Study: Data Analysis (I)

4:45

Case Study: Data Analysis (II)

1:32

Case Study: Data Visualization

2:36

Recap: EDA

1:36

Data Tables (II)

0:48

Tidy Data

4:48

Pivot / Unpivot (I)

2:59

Pivot / Unpivot (II)

1:45

Common Data types

6:55

Data Transformation (I)

5:27

Data Transformation (II)

3:34

Exercise Guide

Keyboard Shortcuts

5:40

Exercise: Keyboard Shortcuts

Formula Syntax & Name Range

20:02

Exercise: Formula Syntax, Name Range

Reference Types

10:27

Exercise: Reference Types

IF

4:41

Exercise: IF

Nested IF

4:01

IFS

4:16

Exercise: Nested IF, IFS

AND / OR

7:44

Exercise: IF Statement with Logical Functions

SWITCH

5:18

Exercise: SWITCH

Information Functions (I)

8:08

Information Functions (II)

2:05

Exercise: Information Functions

LEN / TRIM

5:23

LEFT / RIGHT / MID

5:19

UPPER / LOWER / PROPER

2:57

REPLACE / SUBSTITUTE

7:16

Exercise: Text Functions (I)

Flash Fill

4:34

SEARCH

7:00

Exercise: Text Functions (II)

Combining Text

5:20

Splitting Text to Columns

3:27

Exercise: Text Functions (III)

Date Value

3:25

Create Date

6:05

Exercise: Date / Time (I)

Date Elements

7:40

Date Calculation

5:37

Exercise: Date / Time (II)

INDEX

5:03

MATCH

6:36

INDEX + MATCH

4:56

Exercise: INDEX + MATCH

VLOOKUP

4:25

HLOOKUP

3:27

Exercise: VLOOKUP / HLOOKUP

Limitations of LOOKUP Functions

5:36

Dynamic Array Formulas

11:38

Exercise: Dynamic Array Formulas

VLOOKUP with Array / XLOOKUP

7:10

Exercise: VLOOKUP with Array / XLOOKUP

Importing Data from CSV

6:25

Exercise: Importing Data from CSV

Importing Data from HTML

2:32

Exercise: Importing Data from HTML

Power Query

11:25

Excel Table

15:10

Exercise: Excel Table

Get Ready

1:18

Mean vs. Median

3:27

Spread

4:03

Distribution

4:17

Outliers

1:13

Summarizing Data

15:54

Exercise: Summarizing Data

Conditional COUNT / SUM / AVERAGE

12:43

Exercise: Conditional COUNT / SUM / AVERAGE

Dynamic Array Calculation

14:45

Exercise: Dynamic Array Calculations

Filtering Rows

9:07

FILTER / SORT / SORTBY

11:35

Exercise: FILTER / SORT / SORTBY

Visualizing Distributions

4:02

Exercise: Histogram

Robust Statistics (I)

6:05

Robust Statistics (II)

7:12

Exercise: Robust Statistics

Categorical Data

1:55

Frequency Table

8:06

Exercise: Frequency Table

Frequency Table with PivotTables

6:15

Exercise: Frequency Table with PivotTables

Data Binning

16:47

Exercise: Data Binning

Visualizing Comparison, Composition

1:31

Bar Chart / Pie Chart

10:37

Exercise: Bar Chart / Pie Chart

Case Study: Facebook Data

Case Study: Analyzing One Variable

10:27

Exercise: Analyzing Reactions

Exercise: Analyzing Post Types

Always look at actual data!

1:54

Analyzing Two Variables

0:36

Correlation

4:16

Scatter Plot

1:30

Exploring Numerical x Numerical

8:35

Exercise: Exploring Numerical x Numerical

Contingency Table

1:46

Heat Map

1:31

Exploring Categorical x Categorical

9:48

Exercise: Exploring Categorical x Categorical

Categorical x Numerical

1:45

Values and Dimensions

4:38

Visualizing Comparison, Composition

3:11

Exploring Categorical x Continuous

15:01

Exercise: Exploring Categorical x Continuous

Visualizing Time-Series

0:36

Exploring Time Series

9:31

Exercise: Exploring Time Series

Exploring Multiple Variables

18:30

Exercise: Exploring Multiple Variables

Project: eJeab vs Drama-Addict

Unit of Analysis

5:56

Correlation & Causation (I)

2:05

Correlation & Causation (II)

Correlation & Causation (III)

9:29

Summary

2:03

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

SECTION_TITLE.FAQS

Q:
ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีในนามองค์กรได้หรือไม่
A:

สามารถขอได้ค่ะ

 1. การสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ในนามบริษัทสามารถส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไปที่อีเมล hello@skooldio.com ได้เลยค่ะ
 • คอร์สที่สนใจ/จำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรผู้ติดต่อ -ชื่อ, ที่อยู่บริษัท/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 1. หากต้องการสมัครทันที (สมัครได้ทีละ 1 คน) สามารถกดซื้อได้จากหน้าเว็บ www.skooldio.com ได้เลยค่ะ

ท่านสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบผ่านโดยการเลือกชำระเงินช่อง "นิติบุคคล" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ (หากไม่ใช่ 3% กรุณาทำตามข้อ 1 ได้เลยค่ะ)

 • โดยฝ่ายบัญชีของ Skooldio จะทำการติดต่อกลับไปหาท่านอีกครั้งเมื่อการสั่งซื้อสำเร็จและส่งให้องค์กรของท่านตามที่อยู่บริษัท
 • โดยองค์กรของท่านต้องส่งหนักสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กลับมาที่ฝ่ายบัญชีเราที่ accounting@skooldio.com
A:

ได้ค่ะ สำหรับบุคคลทั่วไป หากท่านซื้อผ่านหน้าเว็บ www.skooldio.com ท่านสามารถส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ไปที่ accounting@skooldio.com

 • ชื่อ-นามสกุลผู้สั่งซื้อ
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • หมายเลขประจำตัวประชาชน
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ (เช่น AB12B3)

โดยจะเราจะส่งให้ท่านทางอีเมล และนำส่งตัวจริงตามไปในภายหลังค่ะ

A:

สามารถเรียนซ้ำได้ค่ะ

 • สำหรับบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพค่ะ
 • สำหรับในนามองค์กร สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปีค่ะ
SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES